Zapytanie ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o., ul. Kielecka 9 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:

„Badania rocznego sprawozdania  finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.”

Zakres prac obejmuje:

  1. Badanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 zgodnego z wymogami określonymi we właściwych przepisach,
    w szczególności w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)

Badanie za 2023 r.  ma polegać na przedstawieniu pisemnego sprawozdania z badania, zawierającego w szczególności informacje o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej spółki oraz rentowność badanej jednostki.

Ofertę na badanie sprawozdania finansowego za 2023 r.  mogą złożyć podmioty, które uprawnione są do badania sprawozdania finansowego, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorcze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), a ponadto osiągnęły w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych łączną wartość przychodów z tytułu realizacji usług dotyczących badań sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych w wysokości min. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Wymagany termin realizacji usługi:  badanie sprawozdania finansowego za 2023 r. do 31.03.2024 r.

Pisemne oferty prosimy składać w terminie do 17.11.2023:

  1. Listownie na adres siedziby Spółki: ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica,
  2. Pocztą elektroniczną (w formie skanów) na adres: z.zieba@zgkirmorawica.pl, a.mlynarczyk@zgkirmorawica.pl
  3. Osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie siedziby Spółki ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty lub zakończenia przed terminem postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

Szczegółowych informacji udziela Główna Księgowa Aneta Młynarczyk tel. 535 322 875

 

Prezes  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy
/-/ Zdzisław Zięba

Poprzedni Ogłoszenie o pracę

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content