Oczyszczalnia ścieków w Brzezinach

ZGKiR w Morawicy

Oczyszczalnia ścieków w Brzezinach, dysponuje najwyższej klasy sprzętem potrzebnym do obsługi kilkudziesięcio kilometrowej kanalizacji, a także kompostownią odpadów ściekowych. Zakład Gospodarki Komunalnej posiada wysokiej klasy sprzęt potrzebny do utrzymania i zabezpieczania powstałych kilometrów sieci kanalizacyjnej. Poza tym, oczyszczalnia wyposażona jest w kompostownię osadów ściekowych, mieszczącą się na oczyszczalni ścieków w Brzezinach. Kompostownia posiada mieszarkę osadu z materiałem strukturotwórczym, mobilne sito do kompostu, urządzenie do konfekcjonowania kompostu – linię pakowania kompostu w worki.

Proces oczyszczania ścieków przebiega następująco:

  1. ścieki surowe dopływają grawitacyjnie kolektorem zbiorczym do pompowni głównej. Część ścieków dowożona jest wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni poprzez kolektor zbiorczy kierowane są również do pompowni głównej
  2. następnie poprzez kratę kierowane są do piaskownika wirowego,
  3. podczyszczone mechanicznie ścieki kierowane są do trzech reaktorów biologicznych zapewniających usuwanie związków węgla, azotu i fosforu,
  4. do podczyszczonych mechanicznie ścieków dodawany jest koagulant PIX,- o oczyszczeniu biologicznym ścieki kierowane są do odbiornika poprzez koryto pomiarowe i otwarty kanał zrzutowy,
  5. osad nadmierny uzyskany w trakcie powyższego procesu kierowany rurociągiem do dw-óch zagęszczaczy grawitacyjnych skąd trafia do stacji odwadniania osadu.

Mieszkańcu, pamiętaj kanalizacja to nie śmietnik!

Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby kanalizacja działała bezawaryjnie. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć, że sedesu nie należy traktować jak kosza na śmieci.

Może wydawać się to oczywiste, że pewnych rzeczy nie należy wrzucać do toalety, jednak pracownicy oczyszczalni ścieków w Brzezinach wiedzą jaka jest rzeczywistość.
W studzienkach kanalizacyjnych znajdowane są najprzeróżniejsze rzeczy, które nigdy nie powinny trafić do sieci. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieci kanalizacyjnej. Przyczynia się to m.in. do zapychania rurociągów, przenośników, awarii pomp na przepompowniach oraz na oczyszczalni ścieków. Zatkana kanalizacja może skutkować cofnięciem się ścieków do wnętrza budynku. Usterki te mogą, iż mieć znacznie szerszy zasięg, może dojść do zatykania i wybijania studzienek na całych ulicach i osiedlach. Usuwanie awarii spowodowanej zatkaniem kanalizacji śmieciami wiąże się z dodatkowymi kosztami, w wyniku czego wzrasta cena metra sześciennego odebranych ścieków. Jeżeli nauczymy się przestrzegać pewnych zasad będziemy cieszyć się poprawnie działającą kanalizacją.

Uwaga do toalety nie należy wrzucać następujących śmieci !!!!

Materiałów budowlanych takich jak: sztuczne żywice, żwir, piasek, popiół, masy bitumiczne, lakiery, smoła, zaprawy cementowe, szkło. Jak również innych odpadów płynnych nie rozpuszczalnych w wodzie, które powodują zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych. Wrzucone do kanalizacji opadają na dno i tworzą zbite zatory, które bardzo trudno usunąć, w wyniku czego przepustowość rur kanalizacyjnych ulega zwężeniu co utrudnia swobodny przepływ ścieków prowadząc do zapchania kanalizacji.

Włosów, nawilżanych chusteczek, patyczków higienicznych, szczeciny, ścinek skór, niedopałków papierosów, kapsli, puszek po napojach, całych warzyw i owoców, kości, środków higieny osobistej tekstyliów, materiałów opatrunkowych, rajstop, a także innych części garderoby.  Nawet jeżeli zostaną rozdrobnione wprowadzone do kanalizacji łączą się w sploty i blokują przepływ ścieków.

Lekarstw, substancji chemicznych za wyjątkiem środków czystości, farb, substancji palnych i wybuchowych, benzyny, nafty, oleju opałowego. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów biorących udział w procesie biologicznego oczyszczania ścieków.

Substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.

Ręczników papierowych, gazet,  innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach tworząc  twardą zwartą masę.
Igieł, strzykawek, które stanowią niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej, przebijając rękawice mogą być przyczyną zakażenia np. wirusem HIV, żółtaczką i innymi chorobami.

Tłuszczów i olejów, które nie rozpuszczone tężeją w rurach zmniejszając ich średnice, co prowadzi do konieczności remontu sieci kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym.

Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt: gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

Ś
cieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje, antybiotyki: między innymi z oddziałów szpitalnych chorób zakaźnych, stacji krwiodawstwa, lecznic dla zwierząt.

Kontakt:

Brzeziny ul. Komunalna 8, 26-026 Morawica

Numery alarmowe:
tel. 606 306 740
tel. 513 357 750

(czynne całą dobę)

Telefony alarmowe w zakresie zgłaszania:
– awarii wod.-kan.,
– oświetlenia ulicznego,
– zimowego utrzymania dróg.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content