Nowe taryfy za wodę i ścieki

 INFORMACJA

NOWE TARYFY  ZA ZBIOROWE  ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY MORAWICA NA OKRES 3 LAT
od 27.04.2024r. do 26.04.2027 r.

Szanowni Państwo,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy Sp. z o.o. informuje, że od dnia 27 kwietnia 2024 roku zmianie ulegają stawki opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Morawica. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie z dnia 09 kwietnia 2024 r., znak: K.RZT.70.15.2024 zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Morawica na okres 3 lat.

(https://wodypolskie.bip.gov.pl)

Wzrost cen spowodowany jest rosnącymi kosztami utrzymania i eksploatacji sieci oraz koniecznością modernizacji istniejących infrastruktur wodociągowych i kanalizacyjnych. Wysokie ceny energii elektrycznej niezbędnej do oczyszczania ścieków i dostarczania wody, a także rosnące ceny paliw i gazu, mają istotny wpływ na sytuację finansową naszego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, wysoki poziom inflacji i szybki wzrost płacy minimalnej przekładają się na wzrost kosztów materiałów i usług, gdzie koszty pracy stanowią znaczący udział w ogólnych kosztach firm usługowych. To wszystko powoduje podwyżki cen dla konsumentów celem pokrycia rosnących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Pragnę również nadmienić, iż od 2018 r. na terenie naszej Gminy nie było istotnych podwyżek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rodzaje i wysokość cen oraz stawki opłaty abonamentowej za dostarczanie wody (w złotych, netto):

Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1 Grupa 1  – cena wody (zł/m3) 3,82 3,98 4,09
 – stawka opłaty abonamentowej: 12,18 12,18 12,18
2 Grupa 2  – cena wody (zł/m3) 3,82 3,98 4,09
 – stawka opłaty abonamentowej: 17,34 17,34 17,34
3 Grupa 3  – cena wody (zł/m3) 3,82 3,98 4,09
 – stawka opłaty abonamentowej: 9,36 9,36 9,36
4 Grupa 4  – cena wody (zł/m3) 4,60 4,77 4,89
 – stawka opłaty abonamentowej: 37,06 37,06 37,06
5 Grupa 5  – cena wody (zł/m3) 4,60 4,77 4,89
 – stawka opłaty abonamentowej: 12,84 12,84 12,84
6 Grupa 6  – cena wody (zł/m3) 4,60 4,77 4,89
 – stawka opłaty abonamentowej: 9,79 9,79 9,79
 7 Grupa 7  – cena wody (zł/m3) 4,60 4,77 4,89
 – stawka opłaty abonamentowej: 12,18 12,18 12,18

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług.

Rodzaje i wysokość cen oraz stawki opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków (w złotych, netto):

Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1 Grupa 1  – cena ścieków (zł/m3) 8,42 8,49 8,69
 – stawka opłaty abonamentowej: 10,62 10,62 10,62
2 Grupa 2  – cena ścieków (zł/m3) 9,26 9,33 9,53
 – stawka opłaty abonamentowej: 39,84 39,84 39,84

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług.  

Jednocześnie informujemy, iż Rada Miejska w Morawicy podjęła uchwałę o dopłacie do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Morawica w wysokości 1,08 zł brutto do 1 m³ na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dla odbiorców I grupy taryfowej.

Taryfowe grupy odbiorców usług

  1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono siedem taryfowych grup odbiorców:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców Charakterystyka grupy taryfowej
1. Grupa 1 Gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, gminne obiekty użyteczności publicznej, Gmina – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną na cele socjalno-bytowe rozliczani w okresach trzymiesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego, zainstalowanego w budynku lub studni wodomierzowej.
2. Grupa 2 Gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, gminne obiekty użyteczności publicznej, Gmina – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przeznaczoną na cele socjalno-bytowe, a także pobierający wodę (woda bezpowrotnie zużyta) na pozostałe cele. Rozliczani w okresach trzymiesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego, zainstalowanego w budynku lub studni wodomierzowej. W zakresie wody na pozostałe cele, niekorzystający z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Woda bezpowrotnie zużyta rozliczana z ilości dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego zainstalowanego w budynku lub w studni wodomierzowej.
3. Grupa 3 Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie norm – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną na cele socjalno-bytowe rozliczani w okresach trzymiesięcznych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody dla poszczególnych odbiorców w przypadku braku wodomierza głównego.
4. Grupa 4 Pozostali odbiorcy (nie wskazani w opisie Grupy 1) – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani z ilości dostarczonej wody w okresach trzymiesięcznych na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego w budynku lub w studni wodomierzowej.
5. Grupa 5 Podmioty zużywający wodę do celów budowlanych – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobierający wodę na cele budowlane rozliczani w okresach trzymiesięcznych z ilości dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego w budynku lub w studni wodomierzowej, niekorzystający z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
6. Grupa 6 Podmioty zużywające wodę do celów budowlanych rozliczani na  podstawie przeciętnych norm zużycia – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobierający wodę na cele budowlane rozliczani

w okresach trzymiesięcznych z ilości dostarczonej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w przypadku braku wodomierza głównego niekorzystający z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

7. Grupa 7 Podmioty pobierający wodę na cele p. poż., rozliczani w okresach trzymiesięcznych na podstawie ilości wody podawanej z hydrantów.
  1. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców:
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Charakterystyka grupy taryfowej
1.
Grupa 1
Gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, zbiorowego zamieszkania oraz gminne obiekty użyteczności publicznej, Gmina.

Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków,  ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, rozliczani w okresach trzymiesięcznych:

–          z ilości odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego w tych budynkach,

–          z ilości odprowadzanych ścieków na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza,

–          z ilości odprowadzonych ścieków wyliczonej jako różnica wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego wskazującego zużycie wody bezpowrotnie zużytej,

–          z ilości odprowadzanych ścieków na podstawie przeciętnych norm zużycia dla poszczególnych odbiorców w przypadku braku wodomierza.

2.
Grupa 2
Pozostali odbiorcy nieuwzględnieni w grupie 1 – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani w okresach trzymiesięcznych:

–          z ilości odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego zainstalowanego w tych budynkach i obiektach,

–          z ilości odprowadzanych ścieków na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza,

–          z ilości odprowadzonych ścieków wyliczonej jako różnica wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego wskazującego zużycie wody bezpowrotnie zużytej,

–          z ilości odprowadzanych ścieków na podstawie przeciętnych norm zużycia dla poszczególnych odbiorców w przypadku braku wodomierza.

 

    – Zdzisław Zięba,
                                                     Prezes Zarządu ZGKiR w Morawicy Sp. z o.o.

Poprzedni Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Morawica

Zakład Gospodarki Komunalnej i Rekreacji w Morawicy

ul. Kielecka 9,  26-026 Morawica

NIP: 6571025692

REGON: 260578163

KRS: 0000407915

Wysokość kapitału zakładowego: 3 768 000,00 PLN

 

E-PUAP: /zgkmorawica/domyslna


Zakład czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 07:30- 15:30


Miasto i Gmina Morawica

www.morawica.pl

www.zgkirmorawica.pl© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content